(ingen titel)


Nu kan ni köpa allt till kontoret. Mejla eller ring för prisuppgift eller beställning!

_______________________

Vi är din samarbetspartner 

i södra sverige.

Vid behov kan vi lämna många

betydande referenser.

Aldrig haft en missnöjd kund.

Begär offert/pris!


       Sammarbetspartner bl.a.


Servicevillkor 

Innan servicebegäran, Läs noga igenom servicevillkoren!


En utrustning kan levereras personligen till vår serviceverkstad, eller skicka via post eller budfirma på egen bekostnad eller att vi kommer ut till er och konstaterar vad som är fel mot en kostnad av framkörningsavgift och timavgift.

Service ska anmälas antingen  via e-post (dygnet runt) eller telefon (dagtid).
• Efter reparation av utrustningen antingen avhämtas av kunden själv eller kan skickas till kunden med ett bud till den adress som kunden angett (Frakten betalas av kunden om inget annat anges!) eller att vi kör ut och återlämnar/installerar mot en kostnad av framkörningsavgift och timavgift.

• Reparation på kundens utrustning börjar då när Lf Dataservice mottagit den.

Innan kunden ska få ett korrekt utarbetande av utrustning för transport, ska utföra dessa steg:

Noggran packning säkert emballerad av utrustning minskar risken för skador under transporten

Returkostnader med 200kr netto är kostnader som kunden ska betala Lf Dataservice har inget ansvar för utrustningar som skickas till oss varken innan eller under transporten.

Vid eventuella transportskador måste kunden själv ta kontakt med respektive budfirma och ta reda på hur skadan har skett och hur eventuella ersättningar ska göras.

Kunden ska kontrollera sin utrustnings ytor så fort mottagit varan - om det finns skador, skriv protokollet, som ligger till grund för klagomålet i en budfirma och meddela de snarast möjlig. 

Reparationstiden är beroende av tillgången på lämpliga reservdelar, samt komplicerade fel och högst 30 arbetsdagar efter det att utrustningen har mottagits av Lf Dataservice.
• I förekommande fall, med samtycke från kunden kan reparationstiden förlängas, t.ex. på grund av transportförseningar av komponenter från leverantörer.
• Reparation eller service på utrustningar av LfDataservice tjänster har endast 1-månadas garanti räknat från dagen för då reparationen är klar hos Lf Dataservice, detta gäller inte nya komponenter som installeras på utrustningar då gäller 1 års garanti
• Lf Dataservice lämnar inga garantier för mjukvaror som installeras på kundernas datorer, vid omgjorda installationer måste kunden betala för tjänsten.

• Garantin gäller endast produkter och verksamhet som anges i faktura eller kvitto vid överlämnandet eller slutfört arbete.  

 • Lf Dataservice  ansvarar inte för effekterna av destruktiva processer som inletts före mottagandet av utrustning för reparation. Exempel på sådana processer är: mekanisk stress, vilket leder till senare skada, fukt/vattenskador på enheten med vätska som orsakar ett fel vid en senare tidpunkt, felaktig installation efter den föregående reparationen, lösa delar inuti enheten, misslyckade försök reparationer som utförs av någon annan reparatör, eller på egen hand.

Lf Dataservice ansvarar inte och är inte ekonomisk ansvarig för dataförlust i samband med backup eller kopiering till server eller hårddisk.

•, Lf Dataservice har rätt upphäva garantin på den tillhandahållna tjänsten. 
• Garantin omfattar inte delar: 
mekaniska skador, kemiska, termiska (fraktur, översvämningar/fuktskador etc.), skador till följd av användning av utrustningen under förhållanden som inte uppfyller de villkor som anges i enhetens garantikort, skador som uppkommer av värme p.g.a. damm i utrustningen samt skador som förekommer i samband med åsknedslag och dylik oavsett driftförhållanden (översvämning, brand, överspänning). Skador som beror på felaktig eller olämplig bruksanvisningar, installation, underhåll eller
lagring av varor och icke-universella principer för drift av elektronisk utrustning, särskilt för andra skador till följd av vårdslöshet eller okunnighet av kunden.

• Kunden ansvarar för arkivering av viktiga data innan transporten till Lf Dataservice. Lf Dataservice ansvarar inte för dataförlust på grund av diagnostisk eller korrigerande åtgärder 
• Lf 
Dataservice ansvarar inte för olaglig programvara som finns på kundernas dator eller laptop som lämnas för reparation, liksom på andra medier 
• Lf 
Data har rätt att annullera beställningar av reparationer som inte skickas iväg till oss efter 5 arbetsdagar därmed kommer kunden att debiteras frakt och administrationskostnader på 350kr.

Före slutförandet av reparationer, service, kostnader som överstiger de gränsvärden som är överenskommet, kommer kunden att informeras på olika sätt (E-post, SMS, telefon

• uppgörelse och prisofferter som godkänns av kunden skriftlig eller muntlig på de tjänster Lf Dataservice  erbjuder anses som bindande, och bekräftas via e-post eller telefon. 
• Om returnerade utrustningen som enligt kunden har ”fel” efter gjord reparation hos Lf Dataservice och visar sig vara utan fel när den skickas tillbaka till oss för en ny undersökning,  Lf Dataservice har rätt att debitera kunden för den tekniska expertisen och felsökningsavgiften på 395kr per tillfälle. 
• Lf Dataservice  har rätt att inte acceptera datorer eller annan enhet, om man misstänker att enheten är stulen, okänd, och utgör en hälsorisk för människors hälsa eller kan orsaka störningar med andra enheter. 
• För lagerhållning av utrustning som inte har tagits emot eller hämtats ut från vårt serviceställe inom 15 arbetsdagar efter att ha informerat kunden om reparationen är klar, Lf Dataservice har rätt att debitera kunden en avgift på 60kr per dag, men villkoret gäller inte för utrustning som förekommer vid förseningar i posttransport eller  överenskommelse med kund.

• Lf Dataservice har rätt att skrota eller inkassera utrustningar som inte hämtas ut 30 dagar efter att ha informerat kunden om reparationen är klar eller uppmanat kunden att kunden måste hämta ut sin produkt utan åtgärd !

Betalning sker kontant eller fakturering kan erhållas efter kreditprövning. Vid eventuell obetald faktura debiteras en dröjsmålsränta med 8.5% per månad. Om köparen vägrar ta emot leverans enligt lagd beställning/order debiteras köparen en administrationsavgift på 350 kr.

Vid leverans eller service till hem eller företag måste kunden kontrollera så att allt funkar innan Lf Dataservice lämnar platsen. Det går inte i efterhand säga att t.ex. det går inte att skriva ut, mejla, eller något annat. en ny utkörning debiteras isåfall.

Arbetskostnad 639: - tim, första timmen (0-60 minuter) debiteras hela timmen sedan i 30 min. intervaller (0-30 minuter). Framkörningsavgift 329: - inom 35km radie annars timkostnad + 37: - mil.

Alla priser i offerter, prisförslag m.m. tillkommer moms med 25%.


Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Vi på Lf Dataservice lagrar enbart dom uppgifter som är väsentliga för att kunna hantera er beställning. Vi lagrar därmed ert Namn, Efternamn, E-post, Telefonnummer samt adress för att kunna hantera support, beställning i samband med ert köp. INGA uppgifter lämnas ut till tredje part.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning såsom beställningar här på Lf Dataservice. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker? Och vi som behandlar personuppgifter har tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Personnummer och annan känslig information är inget som lagras i vårt system.