(ingen titel)


Nu kan ni köpa allt till kontoret. Mejla eller ring för prisuppgift eller beställning!

_______________________

Vi är din samarbetspartner 

i södra sverige.

Vid behov kan vi lämna många

betydande referenser.

Aldrig haft en missnöjd kund.

Begär offert/pris!


       Sammarbetspartner bl.a.Dessa villkor och bestämmelser gäller om inte Lf Dataservice och Kunden skriftligen kommit överens om annat.

1 Anbud, Priser mm

Lf Dataservice är endast bundet av skriftlig offert och orderbekräftelse. Lf Dataservice’s offerts giltighet regleras iförsäljnings/leveransvillkoren på offerten. Eventuella ändringar av Lf Dataservice givna offerter, gäller endast om de meddelats skriftligen. Devalvering samt förändring av tullar, skatter, acciser eller andra avgifter och kostnader över vilka Lf Dataservice ej kan råda, berättigar Lf Dataservice till motsvarande procentuella höjning.Leveransdagens pris gäller om ej annat avtalats. Gällande mervärdeskatt tillkommer på alla priser om ej annat skriftligen anges på offert.

2 Frakt

Faktisk frakt- och emballagekostnad tillkommer vid alla leveranser, så även vid begärd delleverans.

3 Restorder

Leveransdagens pris gäller med hänsyn till grundfakturans rabatt- och fraktvillkor.

4 Transportskada

All transport sker på kundens risk. Risken för godset övergår på kunden när Lf Dataservice överlämnat godset för transport till kunden. Om skada har uppstått under transport skall kunden göra reklamation hos transportören och följa dennes regler för reklamation.

5 Garanti

För all utrustning (undantaget förbrukningsmtrl.) gäller ett (1) års garanti om ej annat anges, garantin bortfaller om kund själv gjort intrång i datorn etc. utan LF Dataservice godkännande. Varan skall sändas till Lf Dataservice ÄNGELHOLM för garantiåtgärd. Resor och traktamenten för eventuella servicebesök under garantitiden betalas av kunden. Faktisk fraktkostnad debiteras. Alla garantier gäller enbart för hårdvara. Vi fråntar oss allt ansvar vad gäller förlorad information från hårddiskar och back-up system samt skadeståndsanspråk gällande förlorade intäkter och/eller ökade kostnader i händelse av driftstopp, hårddisk-kraschar eller liknande.

6 Reklamation

Reklamation ej gjord inom 5 dagar godkännes ej.

Lf Dataservice ansvarar inte och är inte ekonomisk ansvarig för dataförlust i samband med backup eller kopiering till server eller hårddisk.

7 Returer

Retur godkännes ej utan Lf Dataservice ´s medgivande och endast mot uppgivning av erhållet returnummer. Om retur godkännes och vållande från Lf Dataservice föreligger, t.ex. genom oriktig expedition av beställning, krediteras kunden hela fakturans belopp. Om retur godkännes, utan att vållande från Lf Dataservice föreligger, krediteras kunden hela fakturabeloppet med avdrag för returavgift* och faktisk fraktkostnad. Dock godkännes returer endast i oskadad originalförpackning.

8 Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

Betalning skall, om ej annat överenskommits, skriftligen vara oss tillhanda inom 15 dagar från fakturadatum. Om ordern är av komplex natur ex. omfattar såväl hårdvara som mjukvaru- och nätverksinstallation och/eller kabel-dragning mm, äger Lf Dataservice rätt till ett tredjedelsförfarande som innebär att 2/3-delar godkännes för betalning efter kontroll vid leveranstillfället och den resterande tredjedelen godkännes för betalning efter slutförd och godkänd installation. Om påverkande leverans från annan leverantör, dröjande abbonemang eller annan omständighet över vilken Lf Dataservice ej kan råda inträffar, skall tredjedelsförfarandet fullföljas och installationen godkännas för betalning vid leveranstillfället. Vid begärd delleverans äger Lf Dataservice rätt att delfakturera i samma omfattning. Avdrag för kassarabatt eller korrigering av fakturabelopp får endast göras mot av Lf Dataservice utsänd kreditfaktura. Anmärkningar mot faktura ej gjorda inom 5 dagar godkännes ej. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med referensränta + 8%. Räntefakturaavgift tillkommer per tillfälle med 60 kr.

9 Äganderättsförbehåll

Varan förblir Lf Dataservice ´s egendom intill full likvid och eventuella räntekostnader till fullo erlagts. Intill äganderätten övergått till kunden ansvarar denne för varorna och är skyldig att hålla dessa till fullo försäkrade.

10 Force Majeure

Lf Dataservice fritar sig från allt ansvar om villkoren för leveransens fullgörande ändras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Lf Dataservice ´s kontroll, t.ex. krig, konflikt, militär inkallelse, mobilisering, förfogandeförbud, rekvisition, beslag, lagändringar, uppror eller upplopp liksom alla omständigheter i övrigt som föranleder driftsstörningar hos Lf Dataservice, dess leverantörer eller kommunikationsväsendet.

11 Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i skiljenämnd enligt lagen om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Helsingborg. Lf Dataservice äger rätt att för att få betalning för förfallen fordran, väcka talan vid domstol i kundens hemort. Om tvist uppstått befrias inte kunden från skyldighet att erlägga betalning enligt avtalet eller i övrigt fullgöra sina åligganden.

12 Kredit

Efter sedvanlig kreditprövning tillåter Lf Dataservice en löpande kredit på tjugofemtusen (25000) SEK. För högre kreditgräns har Lf Dataservice rätt att kräva bankgaranti eller likvärdig handling. Till ny kund sker leverans mot postförskott eller kontant intill kreditprövning är godkänd.

13 Arbetskostnad o Framkörning

Arbetskostnad 639: - tim, första timmen (0-60 minuter) debiteras hela timmen sedan i 30 min. intervaller (0-30 minuter). Framkörningsavgift 329: - inom 35km radie annars timkostnad + 37: - mil.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Vi på Lf Dataservice lagrar enbart dom uppgifter som är väsentliga för att kunna hantera er beställning. Vi lagrar därmed ert Namn, Efternamn, E-post, Telefonnummer samt adress för att kunna hantera support, beställning i samband med ert köp. INGA uppgifter lämnas ut till tredje part.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning såsom beställningar här på Lf Dataservice. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker? Och vi som behandlar personuppgifter har tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Personnummer och annan känslig information är inget som lagras i vårt system.